Началната конференция по Проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“

14-07-2022 15:01

На 12 юли 2022 г. бе проведена начална конференция в село Литаково, на която беше представен проекта, като присъстваха кметовете на селата Литаково и Скравена и представители на Община Ботевград, Община Мездра и СНЦ „МАГ“ – Ботевград, местни медии и граждани.

Проектът е на стойност 977 868.94 лева, като се предвижда се създаване на Майчини центрове в с. Скравена, с. Литаково, община Ботевград и гр. Мездра, община Мездра. Необходимостта от създаване подобни центрове бе идентифицирана и в двете общини в резултат на обширни проучвания сред ромската общност, осъществени от съвместната програма на Съвета на Европа и Европейската комисия РОМАКТ. Всички услуги в Майчините центрове ще се основават на прилагането на семейно – ориентирания подход в грижите за децата. При всички услуги ще бъде налице стремеж към информиране и овластяване на родителите с цел повишаване на родителския им капацитет. Родителите ще са въвлечени като партньори в работата с детето и това ще дава много по-голяма резултатност на работата на специалистите. Планирането на услугите ще се извършва съвместно, като дейностите ще са съобразени с нуждите от подкрепа на семейството. Родителите ще получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им и всяка дейност ще бъде предварително обсъждана и съгласувана с тях. Това ще разшири родителските им умения и вярвания по отношение на това как трябва да изглежда грижата за развитието на детето им. Друг много важен аспект на семейно-ориентирания подход ще бъде изграждането на родителски мрежи за взаимопомощ. В тях те ще могат да споделят тревогите, трудностите, страховете и мечтите си. Междуинституционалните отношения и сътрудничество ще бъде ключово за взаимното усилване на мерките, които се полагат от различни субекти във всяка конкретна сфера. Взаимодействието с детски ясли и градини, с училища, с медицински услуги, с болнични заведения, с други социални услуги е условието, което изгражда цялостната институционална подкрепяща среда. Съвместната работа ще осигури възможност за взаимно обучение и допълване на компетентности. Минимум 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители от ромски произход ще бъдат обхванати от дейностите на Майчините центрове през периода на реализация на проекта.