Министерството на здравеопазването и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ представиха проект „Здравеопазване за всички“

28-07-2023 09:03

На 27 юли 2023 г. проектът „Здравеопазване за всички“ бе представен на информационно събитие, организирано от Министерството на здравеопазването в партньорство със Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Основна цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето на маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация. Целта ще бъде постигната чрез идентифициране и анализ на блокажите в работата на системата на местно ниво, както и на проблемите в комуникацията с местните общности и намирането на работещи гъвкави модели на работа, които отговарят на разнородната специфика на маргинализираните групи. При изпълнението на проектните дейности ще бъде приложен двупосочен подход: от една страна, подобряване на системата на здравните услуги за уязвими групи на местно ниво и на връзката между здравните политики на местно и национално ниво, от друга – работа с уязвимите групи за изграждане на активна роля по отношение на собственото им здраве. Дейностите ще са насочени към: предоставяне на нископрагови услуги и повишаване на информираността чрез участие на общността; развиване и укрепване капацитета на местните заинтересовани страни - местна власт, РЗИ, лекари, болници, медиатори и т.н., като изпълнители на националната политика в тази област; оптимизиране на използването на здравната медиация, вкл. и в лечебните заведения за болнична помощ; нов подход за набиране, обработка и използване на данни за здравния статус на гражданите от маргинализирани общности, в т. ч. въвеждане на дигитални технологии в процеса на директна работа с общността за улесняване отчетността на здравните медиатори.

Основните целеви групи на проекта са: уязвимите общности от шест пилотни общини, където има високо ниво на маргинализация, бедност, социална изолация, затруднен достъп до здравни грижи и силно ограничен обществен диалог поради различни вътрешнообщностни и институционални фактори; здравните медиатори и местните здравни власти; общинските администрации; Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекции; гинеколозите и общопрактикуващите лекари, обслужващи маргинализираните групи. Проектът съответства на редица национални политики, свързани със социалното включване на уязвими общности, и отговаря на здравните нужди за цялостен подход в обслужването на маргинализираните групи. Заложените дейности подкрепят реализацията на дългосрочните цели в сектор "Здравеопазване" за укрепване капацитета на общественото здравеопазване, качеството на здравната грижа и електронизиране на сектора, включени в Националната здравна стратегия, политиките за семейно планиране и промоция на здраве в Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 и редица мерки в Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции. Част от дейностите ще подпомогнат приоритетите в други междусекторни стратегически и програмни документи, в т.ч. постигането на равнопоставеност на достъпа до качествени обществени услуги, активно гражданско участие, дигитална трансформация на администрацията и т.н.

С изпълнението на проект „Здравеопазване за всички“ ще се адресират нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравните политики сред маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване. По проекта се разработва анализ на основните проблеми пред прилагането на националната политика за здравна медиация. Реализирането му ще подкрепи политиките на Министерство на здравеопазването за повишаване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи, по-конкретно в областта на майчиното и детско здравеопазване, включително семейното планиране и сексуално преносими инфекции, особено сифилис и вроден сифилис.