Информация във връзка с търсенето и намирането на партньори по процедурите за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ и „Образование и грижи в ранна детска възраст“

30-08-2021 11:55

Норвежко - българската Камара е в готовност относно търсенето и намирането на партньорства

Във връзка с търсенето и намирането на партньори по процедурите за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ и „Образование и грижи в ранна детска възраст“ споделяме информация относно основаването на Норвежко-българската камара в Норвегия (http://nbbg.eu/official-launch-of-the-norwegian-bulgarian-chamber-in-norway/).
Организацията е създадена с цел да допринесе за повече успешни партньорства между български и норвежки публични и частни организации, както и да приложи добрите практики и опит от Норвегия.
Норвежко-българската камара има възможността да бъде надежден партньор от норвежка страна по проекти, свързани с прилагане на опит от Норвегия в сферата на етническата толерантност, анти-дискриминационни практики, интегриране на малцинства и включването им в социалния и трудов живот.
Камарата също така може да бъде полезна и при идентифициране на норвежки партньори по проекти, свързани с Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство.
Може да ги намерите на следния уебсайт и Фейсбук страница.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063642037644
https://nbbg.eu/
Mobile:+ 359 89 357 0703
Email:  contact@nbbg.eu

!!!Гореспоменатата информация не представлява реклама, тъй като Програмният оператор не допуска/препоръчва приоритизиране на конкретни организации, както и партньорството с определена организация не гарантира успех при оценяването и класирането на проектите. За да окажат помощ при търсенето на партньори от страните-донори по време на извънредното положение поради Covid-19, Програмният оператор и партньорите на програмно ниво Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS) оказват помощ на потенциалните кандидати чрез разпространяване на информация, свързана с представяне и търсене на потенциални партньори.