Информационна среща по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица

19-07-2022 15:32

На 15 юли 2022 г. се проведе информационна среща по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Твърдица”.

Основната цел на проектa е да предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. 

По проекта ще се създадат комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца от уязвими групи, с фокус върху ромската общност. Предвижда се създаване на комплекс от функционално свързани услуги (хъбове) в три социално изолирани общности на територията на гр.Твърдица, гр.Шивачево и с.Сборище. Дейностите на хъбовете ще са отражение на нуждите на местните общности и ще предлагат услуги в направления образование,здравеопазване и социални дейности. Целева група на комплекса ще са деца на възраст от 0 до 6 г., които не посещават детска градина или ясла и живеят в изолирани, бедни райони с концентрация на проблеми,създаващи риск от бедност и социално изключване,както и техните родители. Реализирането на планираните дейности е предпоставка за подобряване благосъстоянието на децата от ромски произход и техните семейства. За успешната реализация на проекта е предвидено изпълнение на ключови дейности, отразяващи нуждите на целевите групи, които да доведат до постигане на заложените цели и резултати.