Информационен ден по поканата за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

16-10-2019 12:21
Във връзка с обявената наскоро покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“, Министерството на образованието и науката (МОН) - в качеството му на Програмен оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ - проведе на 08 октомври 2019 г., в град  София, информационен ден за потенциалните кандидати.
Събитието предизвика голям интерес не само сред общините, които са определени за допустими бенефициенти по поканата, но и сред представителите на неправителствени организации с дългогодишен опит в работата с младежта. В него се включиха също и представители на Националното координационно звено от администрацията на Министерския съвет, на Министерството на младежта и спорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  на други държавни институции.
От името на Програмния оператор, информационният ден беше открит от г-жа Цветана Герджикова – директор на дирекция „Външни европейски програми“ в МОН. В изказването си, тя подчерта необходимостта от изграждането на младежки центрове от нов тип, които не само отговарят на високите европейски стандарти за работа с младежта, но са и важен фактор за местно развитие.
Следващите презентации, направени от водещи експерти на Програмния оператор, подробно разясниха изискванията относно най-важните елементи от проектните предложения на потенциалните кандидати: основните и специфичните цели, очакваните резултати и индикатори, допустимите дейности и разходи, формирането на бюджета, подготовката на плана по възлагане на обществените поръчки и др.
Участниците активно се включиха в работата на форума с изказвания и въпроси.
 
Повече информация относно насоките за кандидатстване по поканата: