Доклад от Кръгла маса “Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България”

30-08-2023 14:04

През август месец програмният оператор организира Кръгла маса на тема „Устойчивост на младежките центрове, финансирани по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и развитие на младежката работа в България“. 

По програмата се подкрепят четири съществуващи и четири новосъздадени младежки центрове в общините Стара Загора, Пловдив, Враца, Добрич, Бургас, Перник, Габрово и Монтана. Младежките центрове в Стара Загора и Пловдив са удостоени със Знак за качество на Съвета на Европа – за първи път в историята на международната организация този знак е присъден на два младежки центъра в една държава. През април 2024 г. проектите, финансирани по Програмата ще приключат своето изпълнение, което води след себе си следваща стъпка от цикъла им, а именно тяхната устойчивост. На срещата бяха поставени съвместни цели измежду заинтересованите страни, чрез които да бъдат положени заедно основите и общото разбиране за младежка работа, младежки центрове и пространства, младежки политики, както и ролята на младежките работници и образователните медиатори.  

В резултат от проведената среща бе изготвен доклад на тема Кръгла Маса “Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България”, Предизвикателства и перспективи пред мрежата на младежките центрове. 

Докладът с препоръките може да намерите ТУК