„ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС“ ще стимулира икономическата активност в гр. Банско чрез прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт

03-07-2023 16:25

На 29 юни 2023 г. в град Банско се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект BGLD-1.007-0069 "Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско", бенефициент „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС“ ЕООД. Партньори по проекта са сдружение Rodna rech от Норвегия и Райдо Тур ООД. Проектът ще допринесе за създаване на устойчиви работни места, стимулиране на икономическата активност и иновативни модели за подкрепа на заетостта в областта на на туризъм на територията на община Банско. Предвижда се подкрепа на мерки насочени към създаване на устойчива заетостта и и нови работни места. В допълнение, проекта предвижда прилагането на иновативен подход за подкрепа на заетостта, чрез използване на иновативни модели за развитие, диверсификация и популяризиране на традиционни и алтернативни форми на туризъм.

Постигането на общата цел ще бъде осъществено чрез реализиране на следните специфични цели в рамките на проекта:

  •  Разкриване на 4 бр. нови работни места и активиране на дългосрочно неактивни лица;
  •  Създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение;
  •  Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на новоназначените служители;
  •  Разработване на иновативни подходи за развитие на местната заетост;
  •  Промотиране и утвърждаване на град Банско като целогодишна туристическа дестинация;
  •  Популяризиране на традиционни и алтернативни форми на туризъм в Община Банско;
  •  Разработване на иновативен подход за предоставяне на информация на лицата търсещи работа;
  •  Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа в сферата на туризма;
  •  Обмяна на опит и добри практики с партньор от Кралство Норвегия.

Общата стойност на проекта е 280 950.67 лв. и с продължителност до 30 април 2024 г.