ЖИВОТЪТ „Реалност – Риалити“

Наименование на проекта:

ЖИВОТЪТ „Реалност – Риалити“

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура“

Срок на изпълнение:

19 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение на Фондация „Невиждан театър“ е насочено към укрепване на социалното и икономическото развитие в райони на областите Софийска, Пловдивска, Ямболска и Пазарджишка, чрез провеждане на пътуващо турне на иновативен интердисциплинарен Фестивал „Реалност – Риалити“.

Основният тематичен фокус на Фестивала е представлението на първия в човешката история театър от незрящи хора „Невиждан театър“, определен като „световно културно явление“. Трупата е уникална по своя характер и обединява незрящи актьори, които творят в сферата на визуалните сценични изкуства (театър на сенки, куклен театър, театър на импресията, театър на черната кутия).

Културната програма на Фестивала включва и множество културно-артистични прояви на професионални и местни артисти и трупи. Проектът въвежда нова гледна точка в темата за мястото на ромите в обществото, но като културен феномен. През музиката на ромите се търси мост за разбиране на двете различни психо-емоционални настройки – на урбанистичната нагласа на съвременния човек и на ромското възприятие за живота. Друга тема на Фестивала са взаимоотношенията между две маргинализирани общности, каквито са ромите и хората с увреждания (в дадения случай, незрящите) и тяхната позиция в обществото. Това е въвеждане на нова проблематика, която дава нова посока за работа с маргинализираните общности – тяхното взаимодействие и сътрудничество.

За реализацията на Фестивала кандидатът ще си партнира със Сдружение „Младежки дейности“ Пазарджик. Включването на норвежката театрална трупа Haugen Productions като партньор по проекта има за цел да обогати културно-артистичната програма на Фестивала с един нов, нестандартен поглед към взаимодействието публика - артисти и за съживяване на междукултурния диалог. Проектът предвижда дейности за обмен на опит с норвежките артисти в привличането на нови публики и в адаптирането на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства.