Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

Наименование на проекта:

Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проект „Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“ цели надграждане на усилията, положени до настоящия момент за трансформацията на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането й в интердисциплинарна платформа за съвременни изкуства, която да даде нов тласък на културния живот на столицата.

В продължение на няколко години бяха изградени необходимите условия за функционирането на общинския културен институт като в обозрим срок се очаква стартирането на дейностите по реконструкция на сградата в унисон със Стратегията за развитие на културата в София до 2023, която извежда необходимостта от изграждането на поне един независим арт център, който да подпомага развитието на съвременните изкуства, артисти и публики.

С настоящия проект се цели изграждането на разпознаваема идентичност на ОКИ „Топлоцентрала“, което би се превърнало в гарант за устойчивото ѝ съществуване във времето и плътността на присъствието ѝ както в регионален, така и в международен план. Дейностите са развити по начин, който благоприятства успешното взаимодействие между бенефициентите и създава възможности за автентично партньорство и конструктивен диалог по общозначими теми. Участието на Норвежкия партньор - TOU, Stavanger, е ключово с оглед дългогодишния опит на организацията в сферата на културното предприемачество и приближаването на изкуството до ежедневието на гражданите, утвърждавайки неговата социална, образователна и естетическа роля. Проектът ще донесе преки ползи за бенефициентите от една страна чрез повишаване на техния капацитет за работа с публики, от друга - чрез изграждане на възможности за излизане отвъд тясната пространствена рамка на конкретна територия на „случване“. Същевременно, чрез създаване и разпространение на нови форми на изкуство, адаптирани спрямо нуждите на различните обществени сегменти и развиващи се на фона на градската „периферия“ биха се създали предпоставки за един по - инклузивен и жизнен културен сектор.