Изкуство и култура за всички

Наименование на проекта:

„Изкуство и култура за всички“

Бенефициент:

НЧ „Братство 1869“

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Общата цел на проекта е насърчаване на мултикултурния диалог между ромския и другите етноси чрез изкуствата, материалното и нематериално културно наследство Специфични цели:

- Повишаване участието на ромите в културни прояви;

- Развитие на умения и капацитет за културен обмен между ромския и другите етноси чрез обучение и общи културни инициативи.

Проектът ще адресира потребностите, свързани със:

- Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот;

и

- Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности и възпитаване в толерантност към различните етноси в общността.

Целеви групи, които ще бъдат обхванати са:

- хора от ромското етническо и културно малцинство, в т.ч. ромски занаятчии, ученици и младежи;

- служители на партньорските организации по проекта;

- гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение и лица, интересуващи се от култура и изкуства;

- лица в отдалечени райони;

- експерти, заети в областта на изкуството и културата, в т.ч. представители на ромското етническо и културно малцинство;

- представители на местната и държавна власт, неправителствения сектор, социално-икономическите партньори и ромски лидери;

Основните дейности са:

- Управление на проекта;

- Повишаване капацитета на партньорите по проекта за работа с етническите малцинства в сферата на културата;

 - Творчески беседи;

 - Школа по народни танци и пеене;

 - Празник „Изкуство и култура за всички“;

 - Кръгла маса „Мултикултурен диалог между роми и други етноси“;

 - Публичност и информация.

Основните резултати, които ще бъдат постигнати чрез проекта са:

- Засилен мултиетнически културен диалог между децата от ромското и неромското население в Община Кюстендил;

-Повишен капаците на заинтересованите страни в общината за развитие на ромските деца и младежи чрез образование, творческа изява и общуване чрез изкуството.