ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ

Наименование на проекта:

ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Основната идея на проектното предложение е повишаване на интереса на обществеността към културното наследство на елинпелинския край. Проектът поставя на фокус достъпа до богатото наследство на шопската култура в местни и регионални области, чрез развиване на нова публика, предприемачество в областта на културата, включително и подобрен достъп за етническите и културните малцинства.

Основен елемент на проектното предложение е създаването на нови културни форми за достъп, базирани на виртуалната и добавената реалност, с които от една страна да бъде представено наследството на региона и от друга, да бъдат създадени обучителни продукти, които да са от полза за културните дейци. Планираните пътуващи събития в 2 области на страната и в Норвегия, ще допринесат за развитие на предприемачество в областта на културата, чрез презентиране на продукта пред широка публика, което има потенциал да генерира приходи за подобряване на достъпа и съхранението му. Представянето на културното наследство по иновативен начин, чрез VR /вируална реалост / филм за културните ценности в Елин Пелин ще привлече интереса на по-широк кръг от публика от всяка точка на света, за които това е новост. Това от своя страна ще амбицира и подсигури служителите в културната сфера да развиват нови и по-интересни методи за презентиране на културата. Ще създаде интерес за организиране на нови пътуващи събития, което ще допринесе за постигане на основните цели на програмата и проекта, а именно - широка обществена достъпност до културно съдържание, което да подчертава европейската идентичност и да насърчава културното многообразие. В рамките на проекта ще се проведе обучение за работа във виртуална реалност, което ще позволи постигането на устойчивост и бъдещото развитие на продукта, което е ефективен метод за привличане на нови публики. Не на последно място, проектът ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения между страните донори, чрез осъществявате на съвместен партньорски проект с ИХА от Норвегия.