Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на музея Дом на хумора и сатирата – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в музея

Наименование на проекта:

Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на музея Дом на хумора и сатирата – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в музея

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът на музея Дом на хумора и сатирата и Норвежкия университетски колеж за зелено развитие (HGUt) включва ревитализиране на три музейни пространства, създаване на постоянна изложба от фонда на музея с работно заглавие “Адресът на сатирата” и временна изложба, адресираща ролята на сатирата в обществените процеси, създадена с участието на различни общности. В създаването и представянето на изложбите е силно застъпено използването на иновативни технологии и средства, които осигуряват нов поглед към културното наследство, ангажиращо преживяване на публиките и въвличане на различни социални, културни и етнически групи и общности. Партньорът разработва иновативна методология за създаване на изложби чрез общностно куриране. Организират се 4 обучения за музейни специалисти, които повишават компетентността им и подобряват качествено управлението на културно наследство от институцията. В рамките на проекта музеят създава нова библиотечна услуга, която ще осигури достъпност до уникалния му специализиран книжен фонд. Създават се две нови работни места в музея за специалисти, които ще работят за привличане на нови публики. Разработва се предприемачески план със срок на изпълнение пет години. За постигане на поставените цели и заложените резултати са предвидени 12 дейности. Чрез предвидената дейност за информация и публичност ще се повиши обществената осведоменост относно дейностите по проекта, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ и приноса на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. и държавите донори на национално, регионално и/или местно ниво.