„Music Art Tabоr” - Експериментиране с нови пространства за отваряне на границите между професионални творци и аматьори чрез синтез на изкуствата и интерпретации на традиционни теми свързани с културата на ромите

Наименование на проекта:

„Music Art Tabоr” - Експериментиране с нови пространства за отваряне на границите между професионални творци и аматьори чрез синтез на изкуствата и интерпретации на традиционни теми свързани с културата на ромите

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

Втора покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Срок на изпълнение:

19 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Music Art Tabоr има основна цел да увеличи достъпа на хората до изкуства и култура,чрез експериментиране с нови пространства за отваряне на границите между професионални творци и аматьори и интерпретации на традиционни теми свързани с културата на ромите.

Основни дейности по проекта са:

  • Сформиране на екип за управление на проекта;
  • Обучение на експертния персонал;
  • Изработване и изпълнение на план-стратегия за привличане на публики;
  • Експериментиране с нови пространства извън градския център–крайните квартали на София населени с ромско население;
  • Организация и провеждане на пътуващо събитие/фестивал;
  • Дейност за публичност и визуализация;

Дейностите са насочени пряко към нуждите и потребностите на целевите групи:творци, представители на малцинствени или етнически групи и младежи, като целят разрешаване на проблемите на съответните географски територии.

Проектът е в съответстват с целите на Резултат 2 Подобрен достъп до изкуства и култура. Синтезът на изкуствата - разнообразни артистични и творчески събития, пърформанси, изложби и инициативи, ще съживят периферните зони (крайните Софийски квартали с концентрация на ромско население) като се привлекат нови публики. Чрез пътуващо събитие ще се подобри достъпа до изкуства и култура и ще се вдъхне нов живот в отдалечени по-малки градове и села в Северна България. Проектът ще допринесе за популяризиране на културни инициативи сред ромите и подобряване на достъпа им до култура,чрез успешно двустранното сътрудничество и обмен между Сдружение ИМЕ България и NOPA Норвегия. Предвидените резултати от реализация на дейностите са:

*Подобрен достъп до изкуства и култура, измерим с броя хора, посетили културните дейности *Подкрепа за развитие на публика,измерим с броя обучен професионален;броя изпълнени артистични събития и броя изпълнени артистични пътуващи събития.

*Подобрено предприемачество в областта на културата, измерим с броя разработени и изпълнени планове за привличане на публика.