ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“

Наименование на поканата за проектни предложения

Покана за представяне на проектни предложения по Подрезултат 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ по Програма „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Покана №

BGCULTURE-1.002

Цел

Програмата се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.

Общата цел на Програмата е да укрепи социалното и икономическото развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство. За да постигне това, Програмата ще насърчава инициативи за културно предприемачество, чиято крайна цел е да се намалят икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да се укрепят отношенията между държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и Република България.

С оглед постигане на целите за засилен обмен и сътрудничество между организации от държавите донори и държавите бенефициенти, за реализирането на Програмата Програмният оператор (ПО) – Министерство на културата на България – си партнира със Съвет по изкуствата – Норвегия.

Специфичната цел на Резултат 1 е да се подобри управлението на културното наследство чрез подпомагане на проекти, насочени към представяне на културното наследство в ревитализирани, реставрирани и реновирани пространства (Резултат 1.1) и чрез дигитално достъпни обекти на културното наследство (Резултат 1.2). Следователно чрез тази покана ПО ще избере и подкрепи проектни предложения, които най-добре допринасят за постигане на Подрезултат 1.2 и са фокусирани върху една или повече от следните тематични области:

a) Подобряване на достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация;

б) Създаване на дигитални лаборатории при културни оператори;

в) Надграждане на капацитета и разширяване на дейността на съществуващи дигитални лаборатории/центрове, в т.ч. финансирани по мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Оценката и подборът на проектни предложения се извършва на три етапа:

Етап 1. Оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата/партньора.

Етап 2. Техническа и финансова оценка на проектните предложения.

Етап 3. Комитет за подбор издава окончателен списък на проектите, които ще бъдат подкрепени.

Допустими кандидати

- Допустими кандидати са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации.

- Кандидатът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.

- Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата Покана. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, до оценка ще бъде допуснато само последното, подадено в рамките на крайния срок проектно предложение. Всички предходни проектни предложения ще се считат за оттеглени.

Допустими партньори

- Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.

- Физически лица не са допустими партньори.

-  По настоящата Покана партньорството е желателно, но не е задължително.

-  ПО ще насърчава проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от България и държавите донори.

-  Проектни предложения, които предвиждат изпълнение на дейности с партньори от държавите донори, получават по-голям брой точки на етап Техническа и финансова оценка (ТФО).

-  Няма ограничение за броя на партньорите по един проект и един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

Изисквания за допустимост

Проектите по тази покана трябва да отговарят на следните задължителни изисквания за допустимост:

а.    Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от държавите донори.

б.   Задължително е всяко проектно предложение да включва едновременно дейности по конвертиране в цифров формат за първи път на минимум 30 000 единици елементи на културно наследство и дейности за осъществяване на минимум 1 дигитална изложба.

в.    Когато конвертирането в цифров формат засяга обекти на авторско право, които се намират в период на закрила, и в случай че същото не попада в обхвата на „свободното използване“ по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и когато представянето пред публика на цифровизирани елементи на културното наследство предполага уреждане на авторски права, кандидатстващата организация следва да е получила съответното разрешение. Разноските по уреждането на съответните права не се признава за допустим разход. Не се изисква отстъпването на правата да е налице към датата на подаване на проектното предложение.

г.    Когато конвертирането в цифров формат засяга документален архив, допустимите файлови формати следва да отговарят на изискванията за допустимост на файлови формати, приложими към съответния вид обекти, съгласно „Практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи в администрациите“, изготвени от Държавна агенция „Електронно управление“.

д.   Проектните предложения задължително трябва да предвиждат дейност за обучение на експертния персонал на бенефициента, който участва в процесите по дигитализация, с оглед повишаване на професионалните му компетентности и умения, в частност във връзка с извършване на една или повече от следните дейности:

- ефективен процес на дигитализация и управление на дигитализирани обекти на културното наследство;

- ефективен процес за подготовка, създаване, администриране на метаданните с информация за дигитализираните артефакти;

- ефективен процес по миграция на метаданните – част от съществуващите регистри на кандидата (приложимо за кандидати, които имат съществуващи регистри на културни ценности) в цифров формат;

- съхранение на дигитализираните обекти на културно наследство;

- ефективен процес по популяризиране на дигитализираното съдържание.

е.    По проекта трябва задължително да се предвиждат дейности по предоставяне на достъп до съответното дигитализирано съдържание.

ж.  Концепция относно ефективното достигане до аудитория при реализирането на дигитална изложба (сътрудничество с образователни институции и/или други инициативи).

з.    Всяко проектно предложение, което предвижда инвестиция в покупка на дълготрайни активи, следва да съдържа план за устойчивост на проектната инвестиция, представляващ период на продължаване на дейността по индикатора „брой елементи на културното наследство, конвертирани в цифров формат за първи път“ най-малко 5 г. след изтичането на проектния договор, като кандидатът осигури достатъчен ресурс за поддръжка на съответния актив и продължаващата му работа („изискване за устойчивост“ – вж. повече информация в т. 15 от Насоките за кандидатстване).

и.   Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип за управление на проекта, като всеки бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности (вж. повече информация в т. 9, буква „и“ от Насоките за кандидатстване).

й.   Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация на целите и дейностите по проекта, както и за финансовия принос на ФМ на ЕИП, включително разработването на двуезична (български и английски език) Интернет страница за съответния проект Дейността трябва да отговаря на критериите, разписани в Ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и на заложените в Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

к.   Всяко проектно предложение задължително трябва да включва анализ на риска и да е описан подробно от кандидата в Раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ във Формуляра за кандидатстване (виж повече информация в т. 9, буква „к“ от Насоките за кандидатстване).

-  Тази покана не позволява на одобрените проекти да генерират приходи.

-  Ако проектът се изпълнява с партньор, тогава е задължително да се включи финансиране за партньора по проекта и това трябва да бъде подробно описано в т. 5 „Бюджет“ във формуляра за кандидатстване (вж. повече информация в т. 10 от Насоките за кандидатстване).

-  Кандидатите по настоящата Покана нямат право да подават проектни предложения, включващи продукти и резултати, които вече са създадени/постигнати, които са в процес на изпълнение или за които вече е осигурено финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Проектните предложения могат да бъдат свързани с надграждане на резултати, постигнати по Програма БГ 08 на ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Недопустими за финансиране по тази процедура са дейности, които са стартирали преди датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

-  Планираната продължителност на всеки проект по отношение на финансирането с БФП, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

-  Програмният оператор насърчава дейности, свързани с обучение на експерти, осигуряване на достъпност на дигитализираните обекти и въвличане на целевите групи[1] по Подрезултата.

Краен срок за подаване на предложение

-  Краен срок за подаване на проектни предложения: 16.06.2021 г. (17:30 ч. - UTC+2).

-  Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на http://eumis2020.government.bg.

- Преди да подадат проектни предложения, кандидатите могат да поискат разяснения от ПО относно процедурата за отпускане на БФП, като изпращат запитвания по електронна поща до pa14culture@mc.government.bg. Въпросите могат да бъдат зададени не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а разясненията ще бъдат публикувани в рамките на 10 дни от получаването на въпросите, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

-  Проектни предложения, подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Процес на подбор

-  Оценката и подборът на проектните предложения ще бъдат организирани от ПО в три етапа: 1) Оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД); 2) Техническа и финансова оценка (ТФО) и 3) Комитет за подбор на проекти (КПП).

-  За оценката на заявленията за кандидатстване ПО създава Оценителна комисия, която включва Председател без право на глас, Секретар без право на глас и експерти, които да извършват ОАСД и ТФО. За ТФО поне 50% от оценяващите експерти са независими спрямо ПО и КПП.

-  При наличие на несъответствия Оценителната комисия ще поиска от кандидата тяхното отстраняване само веднъж, като това трябва да бъде направено в рамките на предоставения от комисията срок от 7 работни дни. Неотстраняването им е основание за отхвърляне на проектното предложение.

-  Само проектни предложения, преминали етапа на административно съответствие, могат да бъдат оценявани за допустимост.

-  Само проектни предложения, преминали етапа на ОАСД, могат да достигнат етапа на ТФО.

-  Кандидат, чието проектно предложение е отхвърлено, може да подаде писмено възражение до ръководителя на ПО в рамките на една седмица (7 календарни дни) след уведомлението.

-  На етап ТФО проектното предложение се оценява независимо от 2-ма оценители и всеки от тях може да го оцени с до 100 точки в своя оценителен лист. За да бъде разгледано за финансиране едно проектно предложение трябва средният резултат от оценката на двамата оценители на ТФО да бъде равен или по-висок от 60 точки.

-  По време на процеса по ТФО, Оценителната комисия може да задава въпроси към кандидатите, ако установи обстоятелства, които налагат допълнителни обяснения по бюджета относно количествени и/или стойностни показатели на предложените разходи. Същите обстоятелства могат да доведат до намаляване на бюджета на проектното предложение.

§  За избирането на проектните предложения ПО създава Комитет за подбор на проекти (КПП), който преглежда списъка с предложените за финансиране проектни предложения (по реда на тяхното класиране и размера на разпределеното финансиране), списъка с резервните проекти, списъка с отхвърлените проектни предложения и причините за отхвърлянето им, и списъка на оттеглените проектни предложения (ако има такива). КПП предлага окончателния списък на Ръководителя на ПО, който взема окончателното решение.

Общ бюджет по поканата

1 000 000 €

Максимален и минимален размер на БФП за проект

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 350 000 €.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 150 000 €.

Размер на финансиране за проект

Максималният размер на финансиране на проекти по настоящата Покана със средства на програмата е 100%.

-  Бенефициентът има право на авансово плащане в размер до 30% от договорения бюджет на проекта.

-  Общата стойност на авансовото и междинните плащания не трябва да надхвърля 80% от бюджета на проекта, заложен в договора. Програмният оператор задържа 20% от договорения бюджет до одобряване на окончателния доклад на бенефициента.

Продължителност на проектите

До 24 месеца, но не по-дълго от 30 април 2024 г.

-  Разходи, извършени след 30 април 2024 г., няма да се считат за допустими.

Контакти за повече информация

Министерство на културата на Република България

Ел. поща: pa14culture@mc.government.bg, тел. (+359) 2 9400 961.

 [1] Вж. т. 2.1 от Насоките за кандидатстване.

- Разяснения по постъпили въпроси по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, към 26 май 2021 г. можете да видите тук