ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЯНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА“

Наименование на поканата за проектни предложения

Покана за представяне на проектни предложения по Подрезултат 1.1 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЯНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА“ по Програма „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Покана №

BGCULTURE-1.001

Цел

Програмата се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.

Общата цел на Програмата е да укрепи социалното и икономическото развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство. За да постигне това, Програмата ще насърчава инициативи за културно предприемачество, чиято крайна цел е да се намалят икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да се укрепят отношенията между държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и Република България.

С оглед постигане на целите за засилен обмен и сътрудничество между организации от държавите донори и държавите бенефициенти, за реализирането на Програмата Програмният оператор (ПО) – Министерство на културата на България – си партнира със Съвет по изкуствата Норвегия.

Специфичната цел на Резултат 1 е да се подобри управлението на културното наследство чрез подпомагане на проекти, насочени към представяне на културното наследство в съживени, реставрирани и реновирани пространства (Резултат 1.1) и чрез създаване на достъпни обекти на културното наследство (Резултат 1.2). Следователно чрез тази покана ПО ще избере и подкрепи проектни предложения, които най-добре допринасят за постигане на Подрезултат 1.1 и са фокусирани върху една или повече от следните тематични области:

a) Подобряване на управлението и представянето на културно наследство включително и чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства;

б) Насърчаване на културното предприемачество.

Оценката и подборът на проектни предложения се извършва на три етапа:

Етап 1. Оценка на административното съответствие и допустимостта на кандидата/партньора.

Етап 2. Техническа и финансова оценка на проектните предложения.

Етап 3. Комитетът за подбор издава окончателен списък на проектите, които ще бъдат подкрепени.

Допустими кандидати

 • Допустими кандидати са нетърговски публични[1] организации, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации.
 • Физически лица не са допустими кандидати.
 • Кандидатът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.
 • Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата Покана. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, до оценка ще бъде допуснато само последното, подадено в рамките на крайния срок проектно предложение. Всички предходни проектни предложения ще се считат за оттеглени.

Допустими партньори

 •  Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.
 • Физически лица не са допустими партньори по проекти.
 • По настоящата Покана партньорството е желателно, но не е задължително. ПО ще насърчава проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от държавите донори.
 • Проекти, които предвиждат изпълнение на дейности с партньори от държавите донори, получават по-голям брой точки при оценката на проектните предложения.
 • Няма ограничение за броя на партньорите по проекта и един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

Изисквания за допустимост

Проектите по тази покана трябва да отговарят на следните задължителни изисквания за допустимост:

а)      Предвидените в проектните предложения дейности могат да се реализират на територията на Република България, а в случай на партньорство – и на територията на държавата на партньора от държавите донори.

б)      Всяко проектно предложение задължително следва да предвижда създаване на минимум 2 нови работни места.

в)      Всяко проектно предложение трябва да включва дейност за ревитализиране[2] на пространства на/в институти, представящи културно наследство.

г)       Всяко проектно предложение трябва да включва дейност за организиране на нова изложба.

д)      Проектните предложения задължително трябва да предвиждат дейност за обучение на ръководен и експертен персонал на бенефициента в предметната област по Подрезултат 1.1. (виж повече информация в т. 9, буква „д“ от Насоките).

е)      Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност по разработване на Предприемачески план, който следва да се изпълнява за период от 5 години след създаването му.

ж)     Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип за управление на проекта, като всеки бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности (виж повече информация в т. 9, буква „ж“ от Насоките).

з)       Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация на целите и дейностите по проекта, както и за финансовия принос на ФМ на ЕИП, включително разработването на двуезична (български и английски език) Интернет страница за съответния проект Дейността трябва да отговаря на критериите, разписани в Ръководството за комуникация и дизайн на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. и на заложените в Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

и)      Всяко проектно предложение задължително трябва да включва анализ на риска и да е описан подробно от кандидата в Раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ във Формуляра за кандидатстване (виж повече информация в т. 9, буква „и“ от Насоките).

 •  Тази покана позволява на одобрените проекти да генерират приходи.
 • Ако проектът се изпълнява с партньор, тогава е задължително да се включи финансиране за партньора по проекта и това трябва да бъде подробно описано в т. 5 „Бюджет“ във формуляра за кандидатстване, както следва:

-       Ако представители/служители на партньора(ите) извършват дейности по изпълнението на проекта, тогава техните разходи трябва да бъдат включени в категорията „Разходи за експерти“.

-       Участието на представители/служители на партньора(ите) в екипа за управление на проекта не се явява разход за партньора, а разход на бенефициента за управление на проекта. В този случай заплати и пътни разходи на всички членове на екипа по управление на проекта трябва да бъдат включени в категорията „Разходи за управление на проекта“ в бюджета.

 • Кандидатите по настоящата Покана нямат право да подават проектни предложения, включващи продукти и резултати, които вече са създадени/постигнати, които са в процес на изпълнение или за които вече е осигурено финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
 • Недопустими за финансиране по тази процедура са дейности, които са стартирали преди датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.
 • Планираната продължителност на всеки проект по отношение на финансирането с БФП, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца.

Краен срок за подаване на предложение

 •  Краен срок за подаване на проектни предложения: 18.08.2021 г., 17:30 ч. (UTC+2).
 •  Кандидатите, които желаят да участват по тази покана, трябва да подготвят и подадат проектно предложение, като попълнят уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ebb19dc0-b54b-40d9-a852-24020798b3e7 .
 • Преди да подадат проектни предложения, кандидатите могат да поискат разяснения от ПО относно процедурата за отпускане на БФП, като изпращат запитвания по електронна поща до pa14culture@mc.government.bg. Въпросите могат да бъдат зададени не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а разясненията ще бъдат публикувани в рамките на 10 дни от получаването на въпросите, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.
 • Проектни предложения, подадени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Процес на подбор

 • Оценката и подборът на проектните предложения ще бъдат организирани от ПО в три етапа: 1) Оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД); 2) Техническа и финансова оценка (ТФО) и 3) Комитет за подбор на проекти (КПП).
 • За оценката на заявленията за кандидатстване ПО създава Оценителна комисия, която включва Председател без право на глас, Секретар без право на глас и експерти, които да извършват ОАСД и ТФО. За ТФО поне 50% от оценяващите експерти са независими спрямо ПО и КПП.
 • При наличие на несъответствия Оценителната комисия ще поиска от кандидата тяхното отстраняване само веднъж, като това трябва да бъде направено в рамките на предоставения от комисията срок от 7 работни дни. Неотстраняването им е основание за отхвърляне на проектното предложение.
 • Само проектни предложения, преминали етапа на административно съответствие, могат да бъдат оценявани за допустимост.
 • Само проектни предложения, преминали етапа на ОАСД, могат да достигнат етапа на ТФО.
 • Кандидат, чието проектно предложение е отхвърлено, може да подаде писмено възражение до ръководителя на ПО в рамките на една седмица (7 календарни дни) след уведомлението.
 • На етап ТФО проектното предложение се оценява независимо от 2-ма оценители и всеки от тях може да го оцени с до 100 точки в своя оценителен лист. За да бъде разгледано за финансиране едно проектно предложение трябва средният резултат от оценката на двамата оценители на ТФО да бъде равен или по-висок от 60 точки.
 • По време на процеса по ТФО, Оценителната комисия може да задава въпроси към кандидатите, ако установи обстоятелства, които налагат допълнителни обяснения по бюджета относно количествени и/или стойностни показатели на предложените разходи. Същите обстоятелства могат да доведат до намаляване на бюджета на проектното предложение.
 • За избирането на проектните предложения ПО създава Комитет за подбор на проекти (КПП), който преглежда списъка с предложените за финансиране проектни предложения (по реда на тяхното класиране и размера на разпределеното финансиране), списъка с резервните проекти, списъка с отхвърлените проектни предложения и причините за отхвърлянето им, и списъка на оттеглените проектни предложения (ако има такива). КПП предлага окончателния списък на Ръководителя на ПО, който взема окончателното решение.

Общ бюджет по поканата

5 400 000 €

Максимален и минимален размер на БФП за проект

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 400 000 €.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 150 000 €.

Размер на финансиране за проект

 •    Максималният размер на финансиране на проекти по настоящата Покана със средства на програмата е 100%.
 • Бенефициентът има право на авансово плащане в размер до 30% от договорения бюджет на проекта.
 • Общата стойност на авансовото и междинните плащания не трябва да надхвърля 80% от бюджета на проекта, заложен в договора. Програмният оператор задържа 20% от договорения бюджет до одобряване на окончателния доклад на бенефициента.

Продължителност на проектите

 • До 24 месеца, но не по-дълго от 30 април 2024 г.
 • Разходи, извършени след 30 април 2024 г., няма да се считат за допустими.

Контакти за повече информация

Министерство на културата на Република България

Ел. поща: pa14culture@mc.government.bg, тел. (+359) 2 9400 961.


[1]
Бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

[2] За целите на настоящата покана под ревитализиране, реставриране и реновиране се разбира въвеждане на качествено изменение в интериор, елементи от екстериора, закупуване на оборудване и/или нов дизайн в пространства, представящи и популяризиращи културни ценности или посещавани от публика, които ще им придадат нов живот, енергия и атрактивност. По проект по Поканата могат да се ревитализират и пространства с функции на музейни магазини, библиотеки, конферентни зали и др., но тяхното обновяване е допустимо само ако е в допълнение към ревитализирането на експозиционни пространства за постоянни и временни изложби.

- Разяснения по постъпили въпроси по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, към 28 юли 2021 г. можете да видите тук