Възобновява се срокът за оценка на проектните предложение по обявената покана по Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура"

16-04-2020 16:57

От 21 април 2020 г. се възобновяват дейностите по оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по обявената първа покана за Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

За всички кандидати, които са получили уведомление за отстраняване на несъответствия на етап „Административно съответствие“ и срокът за отговор за тях е изтекъл на 13 март или след това, срокът за отговор продължава да тече от 21 април 2020 година. По силата на Закона за изменение на Закона за мерките и дейностите по време на извънредното положение всички административните срокове започват отново да текат, считано от 7 дни след обнародване на закона (обн. ДВ бр. 34 от 9 април 2020 г.). Уточняваме, че в този период влизат и Великденските празници, като 21 април е първата възможна дата.

Системата ИСУН2020 ще бъде отворена отново, като всички кандидати, които са били в режим на отговор на въпроси, ще могат да предоставят изисканите им документи.

Не е необходимо повторно изпращане на документите, ако те са изпратени и срокът за отговор включва извънредното положение. Ако срокът за отговор на определен кандидат още не е изтекъл, той има право да го предостави в оставащия му период.

Програмният оператор уточнява, че е необходимо всички кандидати да следят профилите си в електронната система ИСУН 2020 за допълнителна информация.

Разглеждането на проектните предложения ще приключи в срок до 8 май 2020 г.