Възможно е отлагане на началната дата за стартиране на дейностите с одобрените за финансиране проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

08-03-2021 15:07

С оглед епидемиологичната обстановка и изричните указания на Комитета на финансовия механизъм Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ уведомява, че е възможно отлагане на началната дата за стартиране на дейностите с одобрените за финансиране проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“. Промяната на началната дата за стартиране на дейностите на проектите може да стане само по изрично искане на бенефициента. Необходимо е да има основание и обоснована причина за отлагането, потвърждение, че проектът ще бъде изпълнен в рамките на крайния срок за допустимост на разходите – 30 април 2024 г., както и актуализиран график за изпълнение на дейностите.

Договорите с одобрените за финансиране бенефициенти ще бъдат сключени след получаване на всички необходими документи.

Възможността за отлгане на началните дати се дава на бенефициентите с оглед равнопоставеност на всички одобрени проектни предложения преди сключване на договор и по-добро финансово планиране.