Стартира проект „Панорама на ромската култура“

31-03-2023 16:03

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе пресконференция на 31 март 2023г., на която представи проект „Панорама на ромската култура“. Председателят на Сдружението – Стела Костова приветства присъстващите гости и ги запозна с основните цели, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

Партньор по проекта е Колеж за зелено развитие (Høgskulen за Grøn utvikling) от Норвегия, който ще бъде ангажиран в обучението на изследователския екип в Комуникационни умения и Издирване и документиране на културно наследство чрез моделът See1, Do1, Teach1.

„Панорама на ромската култура“ е иновативен проект с фокус върху ролята на ромската култура и изкуство в местното, регионално и национално развитие на културното наследство. Основна цел е популяризиране творчеството и привличане на широк кръг публика към ромската култура и изкуство, чрез създаване и представяне пред публика на една книга и видеоклипове, съдържащи биографични данни и творчески продукти на емблематични ромски творци и артисти.

Проектът включва 4 културни и 3 образователни събития за представяне на книгата и видеоклиповете пред публика в гр. Сливен, пред по-широка аудитория в България през платформата на Zoom. Представяне на книгата и видеоклип ще бъде направено и пред публиката в Кралство Норвегия. Чрез провеждане на предвидените културни и образователни събития по проекта ще се подобри достъпа до култура и изкуство на ромското население от райони с лош достъп на област Сливен; ще се насърчат и мотивират млади роми да продължат образованието си; ще се подобри информираността за ромската култура и изкуство в България и Европа.

 

Проект „Панорама на ромката култура“ №BGCULTURE-3.001-0007-С01 е с продължителност 14 месеца от (08.02. 2023 г. до 08.04.2024 г) и се реализира по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, с финансовата подкрепата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021.