Разяснения по въпросите от информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

19-04-2021 16:39

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ предоставя на всички потенциални бенефициенти разяснения на въпросите, зададени по време на информационното събитие относно обявената Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“, състояло се онлайн на 9 април 2021 г.

Презентацията на основните цели на поканата можете да видите тук.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 ч. на 16 юни 2021 г.