Първа Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ е отворена за подаване на проектни предложения

16-03-2021 17:50

Днес, 16 март 2021 г., Програмният оператор на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“.

Проектни предложения могат да се подават от 16.03.2021 г. до 17.30 ч. на 16.06.2021 г.

Целта на процедурата е да се подобрят условията на достъп до културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения. По поканата ще се постави фокус върху проекти, чрез които културните оператори да изградят капацитет и да придобият необходимата материална и техническа база за изграждане на дигитални лаборатории, за да могат да провеждат цялостни програми за дигитализация на движимото културно наследство. По процедурата също ще се подкрепят проекти, целящи надграждане на капацитета и разширяване на дейността на вече съществуващи дигитални лаборатории, създадени по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.

Проекти на обща стойност 1 000 000 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и минималният размер съответно са 350 000 и 150 000 евро за проект.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a 

С цел Поканата да достигне до най-широк кръг потенциални кандидати и заинтересованите страни да бъдат запознати с възможностите за финансиране ще се състои информационно събитие. Във връзка с противоепидемичните мерки то ще се проведе в платформата Zoom. Допълнителна информация ще бъде публикувана през следващите дни.