Приключи проект „Живот „Реалност – Риалити“

25-04-2024 16:50

Днес, 25 април 2024 г., се състоя заключителната пресконференция по проект „Живот „Реалност – Риалити“, осъществяван с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Водеща организация по проекта е фондация „Невиждан театър“, а партньори са сдружение „Младежки дейности“, гр. Пазарджик и норвежката организация Haugen Productions.

Резултатите по проекта бяха представени от проф. д-р Велимир Велев – основател и управител на фондацията; г-жа Инна Церовска –  ръководител на проекта, както и от членовете на Експертния съвет по проекта: г-жа Радослава Кузманова, експерт „Културолог“, ас. д-р Красимир Стоичков, експерт „Артистични дейности“ и г-жа Милена Драгова, експерт „Културно и социално предприемачество“.

Общата цел на проекта е насочена към укрепване на социалното и икономическото развитие на четири населени места в Софийска, Пазарджишка и Пловдивска области, чрез провеждане на пътуващо турне на иновативния Фестивал „Реалност – Риалити“, включващ представления на първия в човешката история театър от незрящи хора „Невиждан Театър“, интердисциплинарни културни събития, пърформанси и тяхното онлайн излъчване, които имат за цел да вдъхнат нов живот в селата, да привлекат нови публики и да насърчат междукултурния диалог. Проектът включваше дейности за популяризиране на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства, в това число и роми. „Изключително партньорство с колегите от Норвегия! Впечатлени сме от начина, по който ни приеха в рамките на натоварената програма на партньорската визита – с отворени сърца и с много идеи за бъдещи проекти.“, заяви по време на събитието проф. д-р Велимир Велев. Според Ръководителя на проекта, г-жа Инна Церовска „Най-важният резултат от проекта е, че стигнахме до хората в слабо населени места!“

Водещата организация по проекта – фондация „Невиждан театър“, е създадена през 2018 г. като естествено продължение на дългогодишните културни и творчески проекти на трупата на „Невиждан Театър“. Едни от основните цели на фондацията са създаване и развиване на нови форми на изкуство, нов тип театър от хора със специални потребности, чрез превръщането на специфичните им възможности в изключителни; подкрепа за мобилност на творци със специални нужди и др.

Проектът провокира към създаването на нова гледна точка в темата за мястото на ромите в обществото като културен феномен. През музиката на ромите беше потърсен мост за разбиране на двете различни психо-емоционални настройки – на урбанистичната нагласа на съвременния човек и на ромското възприятие за живота. Друга тема на Фестивала бяха взаимоотношенията между две маргинализирани общности, каквито са ромите и хората с увреждания (в дадения случай, незрящите) и тяхната позиция в обществото. Това е въвеждане на проблематика, която даде нова посока за работа с маргинализираните общности – тяхното взаимодействие и сътрудничество.

Включването на норвежката театрална трупа Haugen Productions като партньор по проекта имаше за цел да обогати културно-артистичната програма на Фестивала с един нов, нестандартен поглед към взаимодействието публика – артисти и за съживяване на междукултурния диалог. В рамките на проекта бяха реализирани дейности за обмен на опит с норвежките артисти в привличането на нови публики и в адаптирането на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства.