Предстои обявяване на Първа покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

09-03-2021 11:08

Очаквайте по-късно през март първата покана за проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Проекти на обща стойност 1 000 000 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и минималният размер съответно са 350 000 и 150 000 евро за проект.

Целта на процедурата е да се подобрят условията на достъп до културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения. По поканата ще се постави фокус върху проекти, чрез които културните оператори да изградят капацитет и да придобият необходимата материална и техническа база за изграждане на дигитални лаборатории, за да могат да провеждат цялостни програми за дигитализация на движимото културно наследство. По процедурата също ще се подкрепят проекти, целящи надграждане на капацитета и разширяване на дейността на вече съществуващи дигитални лаборатории, създадени по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.

Подаването на документите ще става с електронен подпис в системата ИСУН 2020. С Поканата ще бъдат публикувани и насоки за кандидатстване, а кандидатите ще могат да искат писмени разяснения относно процедурата от Програмния оператор на следния адрес: pa14@mc.government.bg. С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, ПО няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет страници: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura и https://eumis2020.government.bg/   

 

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и движимото културно наследство като двигател за местно и регионално развитие, акцентирайки върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в културния сектор.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между държавите донори и държавите бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.