Представен бе проект „Културно разнообразие в Хасково“

29-08-2022 00:45

Днес, 29.08.2022 г. Община Хасково организира встъпителна пресконференция по проект „Културно разнообразие в Хасково“.

Проектът е разработен в съответствие с провежданите политики на Община Хасково за подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство на територията на общината. Проект „Културно разнообразие в Хасково“, Договор за БФП № PA14-P1-1.1-РД-12/30.06.2022 г., номер от ИСУН BGCULTURE-1.001-0033-С01 се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 469 184, 41 лв.  

Проектът се реализира от Община Хасково в партньорство с Художествена галерия „Атанас Шаренков“ – Хасково, НЧ „Отец Паисий – 1925“, с. Войводово, Община Хасково и  Норд Консълтинг (North Consulting Ehf), Исландия.  Основната цел е да се стимулира креативната социална промяна и прилагането на предприемачески подход в управлението и достъпа да културно наследство на територията на Община Хасково.

Днес партньорите по проекта представиха заедно дейностите, които ще бъдат изпълнени в хода на изпълнение на проекта през следващите 22 месеца до 30.04.2024 г.

Най-важната и основна дейност включва ревитализиране на пространства в ХГ "Атанас Шаренков" – Хасково и НЧ "Отец Паисий - 1925", с. Войводово, община Хасково. В рамките на дейността ще се ревитализират помещения, предназначени за представяне на достижения на местното културно наследство в ХГ "Атанас Шаренков" и Народно читалище "Отец Паисий - 1925 г, с. Войводово. В помещенията ще бъдат изпълнени мерки за качествено изменение на вътрешния интериор, обновяване на оборудването, предназначено за представяне и популяризиране на културни ценности и посещавани от публика, които ще им придадат нов живот, енергия и атрактивност. Дейността предвижда адаптиране на пространствата чрез СМР, закупуване на обзавеждане и доставка на ДМА.

Другата основна дейност включва организиране на нови изложби и представяне на културното наследство. В хода на изпълнение на тази дейност е предвидено представянето на местното културно наследство пред публика. Посредством новите системи за окачване на картини и новоизграденото картинно депо, ХГ "Атанас Шаренков" ще организира минимум 2 нови изложби, като специален акцент ще бъде поставен върху ромски автори, които обогатяват фонда на галерията. Предвидено е да бъде изработена и адаптирана към уебсайта на организацията 360 градусова разходка из галерията.

В НЧ "Отец Паисий - 1925" ще бъде реновирана библиотеката, както и ще бъде изградена нова музейна сбирка, на която ще се представят носии и предмети от бита на три етноса, представящи местното население - българи, турци и роми. Дейността предвижда и организирането на "Празник на плодородието" /Боллук панаир/ в читалището, който представлява празник на трите етноса в село Войводово - българи, турци и роми.

В рамите на дейността ще бъдат назначени по един нов служители в художествената галерия и в читалището, които ще подпомагат организирането на събитията и подреждането на изложбите.  

В рамките на дейност „Разработване на Предприемачески план“ е предвидено да се разработи Предприемачески план за развитието на художествената галерия в Хасково и народното читалище в с. Войводово, община Хасково. Целта е с помощта на Предприемаческия план да се създадат предпоставки и възможности за използване на нови технологии и иновативни методи при произвеждането на нови културни продукти и услуги, както и да се приложи бизнес модел в управлението на двата културни института за привличане, задържане и задълбочаване на връзките с публиката и ангажиране на нови публики.

Останалите дейности по проекта предвиждат: изграждане и повишаване на институционалния капацитет на служителите на партньорите, които имат пряко отношение и функции, свързани с опазване и разпространение на културно-историческото наследство на територията на община Хасково, както и трансфер на добри практики с партньора от Исландия в областта на представянето на културно наследство и културно съдържание.

Проектното предложение се изпълнява по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 - „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.