Започва прием на проектни предложения по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

18-05-2021 17:07

Днес, 18 май 2021 г., Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Проектни предложения могат да се подават от 18.05.2021 г. до 17.30 ч. на 18.08.2021 г.

Целта на процедурата е да подобри условията за опазване, управление, представяне на културни ценности и достъп до културно наследство. Чрез подкрепените проекти, настоящата покана цели да стимулира предприемаческия подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на помещения/пространства, образователни програми и др. По-общо, поканата цели да насърчи засилване на ролята, която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с акцент върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество и участието на социалните, етническите и културните малцинства и групи в културни проекти и достъпът им до култура. За тази цел поканата ще подкрепя създаването на работни места и изграждането на капацитет по всеки проект.

Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.

Проекти на обща стойност 5 400 000 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и минималният размер съответно са 400 000 и 150 000 евро за проект.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ebb19dc0-b54b-40d9-a852-24020798b3e7

С цел Поканата да достигне до най-широк кръг потенциални кандидати и заинтересованите страни да бъдат запознати с възможностите за финансиране ще се състои информационно събитие. Във връзка с противоепидемичните мерки то ще се проведе онлайн. Допълнителна информация ще бъде публикувана предварително на уебсайта на Програмата https://www.eeagrants.bg/programi/kultura.