Остават 10 дни до крайния срок за подаване на проектни предложения по Подрезултат 1.1

09-08-2021 15:33

Програмният оператор напомня, че остават само 10 дни за подаване на проектни предложения по обявяваната покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 ч. на 18.08.2021 г.

Предложения се подават в системата ИСУН 2020 единствено с валиден електронен подпис.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) тук - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ebb19dc0-b54b-40d9-a852-24020798b3e7

Разясненията по поканата можете да видите тук: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/pokana-za-proektni-predlozheniya-po-podrezultat-1.1-%E2%80%9Ekulturno-nasledstvo,-predstavyano-v-revitalizirani,-restavrirani-i-renovirani-mesta%E2%80%9C

Целта на процедурата е да подобри условията за опазване, управление, представяне на културни ценности и достъп до културно наследство. Чрез подкрепените проекти, настоящата покана цели да стимулира предприемаческия подход в дейността на културните институти за подобрено управление и представяне на културното наследство и привличане на нови публики, включително чрез ревитализиране на помещения/пространства, образователни програми и др. По-общо, поканата цели да насърчи засилване на ролята, която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с акцент върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество и участието на социалните, етническите и културните малцинства и групи в културни проекти и достъпът им до култура. За тази цел поканата ще подкрепя създаването на работни места и изграждането на капацитет по всеки проект.

Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.

Проекти на обща стойност 5 400 000 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и минималният размер съответно са 400 000 и 150 000 евро за проект.