Национално сдружение за единство и партньорство стартира проект „Ромски фолклор, празненства и ритуали - културологични елементи и културни рефлексии“

28-04-2023 10:44

Започва изпълнението на проект „Ромски фолклор, празненства и ритуали – културологични елементи и културни рефлексции“. Бенефициентът „Национално сдружение за единство и партньорство“ ще реализира дейностите в партньорство с организациите „Социална фондация Инди-рома 97 и „Глич Студия“, Новегия, с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Те са ориентирани към повишаване достъпа на ромските общности (от малките населени места) до култура, както и към съхранение и интензивна социализация на ромските фолклорни изкуства обреди, традиции и обичаи.

В момента, в целия свят, милиони хора гледат и създават, чрез своите телефони, видео-клипове, филми и други образци на визуалните изкуства. Проучванията показват, че представителите на ромските общности са относително позитивни към използването на съвременни мобилни устройства и приложения - като основна медия за тяхното социално включване и социално приобщаване.

Проектната идея е да бъде подобрен достъпа до култура на малцинствените групи и да бъдат подпомогнати процесите за опазване и разпространение на тяхното движимо фолклорно наследство, на основата на различни видео-формати, оптимизирани за визуализация чрез мобилни устройства и мобилни приложения. Чрез проучване и внедряване на иновативни европейски и норвежки практики ще бъдат създадени електронни инструменти, генериращи културни събития. „Дигитална работилница“ е пространство за публикуване на дигитализирани образци на ромските изкуства, празненства и обичаи. В това пространство ще се визуализират образци на ромското изкуство във видео-формат. Чрез интуитивен интерфейс потребителите ще публикуват и възпроизвеждат видео-клипове на своите телефони, а също така саморъчно ще ги организират в културни спектакли, включвайки се активно в местните празненства и традиционни ритуали.

Именно такива пътуващи спектакли ще бъдат демонстрирани във финалните проектни дейности. Пътуващият спектакъл „Ромската сватба“ ще бъде проведен в малките населени места Ягодово, Болярци, Йоаким Груево и Мало Конаре. В тях ще се направи демонстрация на организиране и провеждане на иновативни местни, културни спектакли.

По аналогичен начин ще бъдат организирани и проведени образователни събития, насочени към запознаване на ромските общности с новосъздадените електронни инструменти в „Дигитална работилница“. Също така ще бъдат демонстрирани и дигитални художествени похвати, популярни в Норвегия.

Бенефициент: Национално сдружение за единство и партньорство

Партньори: СФ „Инди – Рома 97“ – България и „Глич студио“ - Норвегия

Проектът се финансира Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България, програма

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, приоритетна ос: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми).