Наближава крайният срок за подаване на проектни предложения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

12-08-2021 11:05

Крайният срок за подаване на проектни предложения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“е до 17.30 ч. на 23.08.2021 г. (понеделник).

Предложения се подават в системата ИСУН 2020 единствено с валиден електронен подпис.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7160d6b8-85ed-4fb3-a72a-4d17dc4c577f

Разясненията по поканата можете да видите тук: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/vtora-pokana-za-proektni-predlozheniya-po-rezultat-2-%E2%80%9Epodobren-dostp-do-izkustva-i-kultura%E2%80%9C

Целите на Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ са:

- организиране на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните зони, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и ще привлекат нови публики;

- подобряване на достъпа до изкуства и култура в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;

- популяризиране на културни инициативи на етнически и културни малцинства и/или подобряване на достъпа им до култура;

- насърчаване на двустранното сътрудничество и обмен между организации от държавите донори и такива от България.

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Проекти на обща стойност 1 582 353 евро ще бъдат подкрепени, като максималният и минималният размер съответно са 200 000 и 50 000 евро за проект.