Музей „Алекси Рилец“ се превръща в модерно пространство за представяне на културно наследство

27-10-2022 12:07

Общински музей „Алекси Рилец“, в качеството си на културен институт, съхранява, популяризира, проучва и опазва културно-историческото наследство в региона. Във фондовете на музея се съхраняват над 1200 фондови единици движими паметници на културата. Богатото културно и историческо наследство предлага голям потенциал за постигане на социално сближаване чрез улеснен достъп до културно-историческото наследство. Този потенциал ще бъде използван в реализирането на проект „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“, с помощта на който ще се подобри представянето на културното наследство и достъпа му до сегашните и бъдещите поколения.

По проекта е планирано осъвременяване и реновиране на музейното пространство, както и обновяване на музейните експозиции, целящи достигане до по-широк кръг заинтересовани страни чрез организиране на разнообразни събития и изложби, привличащи нови публики. За това ще допринесе и партньорството с организация от Норвегия – Гимназия „Глемен“ от град Фредрикщад, с която ще бъде осъществен обмен на опит и добри практики. „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“ е подкрепен по Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъдат Ревитализирани пространства, интериор и елементи от екстериора на културния институт - Музей „Алекси Рилец“ в гр. Рила. Ще бъде организирана нова постоянна експозиция за представяне на културното наследство чрез иновативни технологии и средства, също така ще бъдат въведени иновативни практики в музея чрез активно приложение на дигиталните технологии и съвременна сценография. След модернизирането на музейното пространство, както и обновяване на експозициите се очаква посетителите на музея да нараснат с поне 20% на годишна база. В рамките на проекта ще бъдат разкрити нови устойчиви работни места, като назначените експерти ще преминат специфично обучение по „Mузеен маркетинг и културно предприемачество“ и „Привличане на музейна публика“, което ще повиши професионалните им компетентности. Експертите, работещи в музея, ще бъдат своеобразни посредници между културното наследство и публиката.

Успешното изпълнение на проекта ще засили ролята, която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с фокус върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество.