Уточнение

08-05-2020 17:02

Във връзка с публикуван протокол за приключил етап на административно съответствие по обявена покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ Програмният оператор (ПО) уточнява, че съгласно насоките за кандидатстване всеки кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка на отхвърлените проекти, може да отправи писмено възражение до ръководителя на ПО в едноседмичен срок от съобщаването.