Краен срок за разяснения по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

23-07-2021 17:31

Програмният оператор по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ напомня, че съгласно Насоките за кандидатстване, въпроси по отворената Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ ще се приемат до 28 юли включително.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) тук - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ebb19dc0-b54b-40d9-a852-24020798b3e7

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 ч. на 18.08.2021 г.