Близо 200 културни организации участваха в информационното събитие „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“

09-04-2021 17:00

Близо 200 културни организации и представители на културни институти от страната участваха в информационния ден по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“, организиран от Програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Във връзка с противоепидемичните мерки събитието се проведе във формат на видеоконферентна връзка, като премина при засилен интерес от страна на потенциалните кандидати. Целта на Програмния оператор бе да подпомогне процеса на изготвяне на  проектни предложения в пряк диалог със заинтересованите организации.

Представена бе презентация на основните цели на публикуваната през месец март Покана и изискванията към кандидатите. Експертите от екипа на Програмния оператор предоставиха пояснения по Насоките за кандидатстване.

Целта на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културно наследство“ е подобрение условията на достъп до културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения. По поканата ще се постави фокус върху проекти, чрез които културните оператори да изградят капацитет и да придобият необходимата материална и техническа база за изграждане на дигитални лаборатории, за да могат да провеждат цялостни програми за дигитализация на движимото културно наследство.

Допустими кандидати са бюджетни организации, чиято дейност се осъществява в културния или творческия сектор, включително общини и областни администрации. Допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер.

Проекти на обща стойност 1 000 000 евро ще бъдат подкрепени по Поканата, като максималният и минималният размер съответно са 350 000 и 150 000 евро за проект.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5370d14-47b1-40c8-b876-d6f0b65fba1a 

Представената презентация и отговорите на постъпилите въпроси ще бъдат публикувани на сайта www.eeagrants.bg, раздел „Култура“ и в ИСУН 2020.