Община Пазарджик бе посетена от представители на Европейското Икономическо Пространство

  • Място на събитието:
    Визитата на 13 октомври 2021 г. на г-жа Камила Лангсхолт – Програмен мениджър енергетика и околна среда, г-жа Ева Клове – Началник отдел Приоритетни сектори и стажанта Софи Лакса бе във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик“. Той се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Община Пазарджик бе посетена от представители на Европейското Икономическо Пространство. Визитата на 13 октомври 2021 г. на г-жа Камила Лангсхолт – Програмен мениджър енергетика и околна среда, г-жа Ева Клове – Началник отдел Приоритетни сектори и стажанта Софи Лакса бе във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик“. Той се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на посещението бе запознаване с напредъка и изпълнението на дейностите включени в проекта. От страна на общината в дискусията участие взе Румен Кожухаров – Секретар на общината и ръководител на проекта, който представи основните дейности по проекта:

  • Подменени съществуващи осветители с LED осветители- 1050 бр.
  • Въведена Система за Автоматизация и управление на Мониторинг на потреблението на електрическата енергия от външното осветление.
  • Въведено съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление в града.

На проведената работна среща и в последващата проверка на място бе представен напредъкът по проекта, като бе уточнено, че са подменени всичките предвидени осветители, изградена е фотоволтаична инсталация с мощност 15 kW и предстои единствено въвеждането на системата за управление.

Всичко това води до предсрочно изпълнение на проекта, който е с краен срок 24.08.2022 г., като очакванията са, че окончателното приключване на всички дейности, включително подаване на окончателен доклад и и искане за плащане ще се случи през настоящата година.

Изпълнените дейности по програмата на община Пазарджик могат да бъдат разгледани и на разработения за целта интернет сайт - https://osvetlenie-pazardzhik.eu.