С 684 хил. лв. ще се финансира проучване за използването на хидроенергийния потенциал

Стартира проектът „Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи“, финансиран по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Средствата по програмата се отпускат от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът ще се изпълнява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, която трябва да подаде проектното предложение до 6 декември 2019 г.

Изпълнението на проекта има за цел да допринесе за по-доброто познаване на язовирите, където съществуват подходящи условия за технически и икономически осъществими инвестиции.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 684 540.5 лв., което покрива 100 % от стойността на проекта.

Партньор по проекта е Дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия.

Насоки за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.