Успешно приключи проект за енергийна ефективност в предприятието „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД

04-06-2024 10:35

Модернизацията е финансирана с безвъзмездни средства по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“  

Успешно приключи проектът за внедряване на енергийно ефективни мерки в предприятието Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД в гр. Божурище, финансиран с безвъзмездни средства по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС). В края на м. май представители на Офиса на финансовия механизъм, на Посолството на Кралство Норвегия за България и на Националното координационно звено, заедно с предтавители на Министерството на енергетиката, посетиха компанията, за да се запознаят с извършените дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.  Като част  от групата BHTC - една от водещите световни компании в областта на управлението на климата, топлината и човешкия машинен интерфейс  за автомобилната индустрия, предприятието е сред водещите производители на системи за топлинен контрол и управление на климатизацията в автомобилната промишленост.  С безвъзмездна  помощ от 330 хил. лв. във фирмата са внедрени системи за измерване и контрол на потреблението на енергия и за улавяне и повторното използване на отпадна топлина.  Изграждането на слънчева термална система за подпомагане на процеса на изсушаване на пресния въздух, както и на система за управление на компресиран въздух, също са сред извърешените дейности по проекта, който включва също и замяна на природния газ със слънчева топлинна енергия. Благодарение на тази мярка е постигнат екологичен и финансов ефект, който подобрява конкурентоспособността на дружеството в дългосрочен план и оптимизира производствения процес чрез внедряване на енергийно ефективни решения и технологии. По-ефективното управление и намаляването на енергопотреблението са други важни резултати от изпълнението на проекта, след чието приключване се очаква предприятието да спестява по 15.2% енергия годишно, което се равнява на повече от 1160 MWh. Намаляването на емисиите въглероден диоксид с 1460 тона годишно е сред най-съществените екологични ползи от реализацията на проекта.  Министерството на енергетиката е програмен оператор на програма ВЕЕЕЕС, която се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по линия на меморандума между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.