Резултати от оценката на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

27-07-2020 13:27

Програмният оператор по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ публикува Списък на проектите, които не са допуснати до етап на техническа и финансова оценка и причините за това по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“.

Оценката на административно съответствие и допустимост не преминават четири проектни предложения. 

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне поради това, че не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост, могат да подадат възражение до Ръководителя на Програмния оператор в едноседмичен срок от съобщаването. Възражението се подава чрез ИСУН 2020.

Списъкът с мотивите за отхвърляне на проектните предложения по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, ще намерите ТУК