Район „Кремиковци“ бе посетен от представители на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

04-03-2022 15:47

На 01 март 2022 г. г-жа Камила Лангшолт, отговорник по програмите за енергетика и околна среда от Офиса на финансовия механизъм и г-н Майкъл Стайнфелд от Норвежката дирекция за водни ресурси и енергетика (NVE), партньор по Програма "ВЕЕЕЕС", посетиха детска градина № 94 “Детски свят”в гр. Бухово. Детското заведение ще бъде обновено по проект в рамките на процедура BGENERGY-1.002 - "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" с бенефициент Столична община. Договорът за безвъзмездна финансова помощ предстои да бъде подписан на 10 март, а средствата са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В срещата участие взеха и представители на общината и кметството, както и представители на Министерство на енергетиката в качеството му Програмен оператор и на Администрацията на Министерския съвет, в качеството на Национално координационно звено.


Целта на посещението бе запознаване с дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта. Предвижда се подмяна на отоплителната инсталация на детската градина, която към момента се отоплява с нафта, с такава на геотермална енергия. За целта ще бъде изградена термопомпена инсталация от типа “земя-вода”, оползотворяваща топлината от земните недра. На покрива на сградата ще бъдат монтирани високоселективни слънчеви колектори за осигуряване на битово-горещо водоснабдяване.

Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ беше публикувана през м. март 2021 г. с краен срок за кандидатстване 10 септември 2021 г. Процедурата предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и система/и за отопление или за отопление и охлаждане, чрез използване на геотермална енергия в сгради на държавната и общинската администрация, които не се ползват за изпълнение на икономическа дейност. Общият бюджет на процедурата бе 3,4 млн. евро, а кандидатите имаха право да получат 100 % безвъзмездна финансова помощ, без изискване за осигуряване на съфинансиране.

 

В проектното предложение „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община” са включени дейности по внедряване на възобновяеми енергийни източници в две детски градини, както следва:

  1. За ДГ № 94 „Детски свят”, гр. Бухово:
  • Изграждане на термопомпена инсталация от типа „земя-вода”, оползотворяваща топлината от земните недра чрез вкопана в двора на детското заведение серпентина;
  • Реконструкция на вътрешно-отоплителната инсталация;
  • Доставка и монтаж на високоселективни слънчеви колектори за битово-горещо водоснабдяване;
  1. За ДГ № 58 „Слънчево утро”, кв. Челопечене:
  • Изграждане на термопомпена инсталация от типа „земя-вода”, оползотворяваща топлината от земните недра чрез вкопана в двора на детското заведение серпентина;
  • Реконструкция на вътрешно-отоплителната инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори за високостенен монтаж.

 

Бюджетът на проектното предложение е 594 341,64 лв. с ДДС, а партньор по проекта е исландската фирма „Веркис” ХФ. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната годишна икономия на енергия в размер на 189 727 kWh/год. и общо намаление на отделяните в атмосферата вредни емисии на въглероден диоксид (СО2) с 289,33 t/год.