Ловеч проведе заключителна пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“

27-04-2023 16:19

На 10.04.2023 година в залата на БТА в гр. Ловеч се проведе заключителна пресконференция по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Процедура № BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Проектът е на обща стойност 1 172 503,20 лева - 100 % БФП.

На събитието присъстваха г-жа Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, инж. Светослав Славчев – областен управител на област Ловеч, инж. Матю Матев – управител на „ВЕМАТ“ ЕЕОД (изпълнител на СМР), г-н Мортен Педересен – представител на партньора по проекта „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД Кралство Норвегия, екипът на проекта, общински служители и представители на медии.

Пресконференцията откри кметът на Община Ловеч г-жа Маринова, която накратко обобщи ползите от изпълнените дейности и постигнатия екологичен и икономически ефект от внедряването на енергоспестяващо LED осветление и фотоволтаична централа. Ръководителят на проекта инж. Деков презентира подробности за изпълнените дейности.

Изцяло са подменени осветителните тела на територията на гр. Ловеч и с. Дойренци - общо 3 438 бр.  На покрива на сградата на бившето СПТУ „Дочо Пенков“, в Северна индустриална зона е монтирана фотоволтаичнa централа с мощност 33 kW, която работи с хибридни инвертори и блокове с акумулаторни батерии. Енергията, събраната през деня, се складира в акумулаторните батерии и се отвежда към уличното осветление вечерно време. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление. По проекта е въведена и система за управление, контрол и мониторинг на уличното осветление. Проведени са три срещи за обмяна на опит, познания и добри практики между община Ловеч и партньора "ЕМПИЕНЕРДЖИ" ООД.

По проекта е създадена специална двуезична интернет страница по проекта, поддомейн на съществуващата такава на Община Ловеч : https://energylight.lovech.bg.