Град Ловеч проведе пресконференция за стартиране на СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“

07-03-2022 11:38

На 01.03.2022 г. в пресцентъра на БТА - гр. Ловеч се проведе пресконференция за стартиране на дейностите за СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци“, Договор за БФП № BGENERGY-2.001-0101-007/14.03.2021 г., финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и осъществяван по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.

На събитието присъстваха г-жа Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч, г-н Мортен Педерсен – представител на партньора по проекта „Ем Пи Енерджи“ ООД, Кралство Норвегия, инж. Матю Матев – управител на фирмата-изпълнител на СМР „Вемат“ ООД гр. Велико Търново, екипът за управление на проекта, служители от общинската администрация и медии.

Г-жа Маринова откри пресконференцията, като акцентира на важността на проекта за снижаване на разходите на общината, особено във връзка с постоянното повишаване на цените на електроенергията. Чрез кратка презентация ръководителят на проекта очерта строително-монтажните дейности, които предстои да се изпълнят.

Те включват:

  • замяна на съществуващите конвенционални улични осветителни тела с 3 438 бр. високоефективни LED осветители, от които в гр. Ловеч - 2 704 бр. и в с. Дойренци - 734 бр.;
  • въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление;
  • въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез монтаж на фотоволтаична централа, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии.

Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление на гр. Ловеч.

В заключение г-н Матев и г-н Педерсен изразиха подкрепа към навременния старт на проекта на Община Ловеч, като прогнозираха изпълнението му да доведе в максимална степен до повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в двете населени места и подобряване на условията на живот на населението.

 

В изпълнение на дейност 7 „Обмяна на опит, познания и добри практики между Община Ловеч и „Ем Пи Енерджи“ ООД по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”, АДБФП № BGENERGY-2.001-0101-007 от 14.03.2021 г., се проведе и втората от трите предвидени работни срещи за обмяна на опит с партньора от Кралство Норвегия.

В рамките на два поредни дни от 28.02 до 01.03.2022 г., г-н Педерсен представи добри практики при управлението на енергийната ефективност на обществени структури по проекти, реализирани от норвежката компания.

Домакин на събитието беше екипът на Областен информационен център - Ловеч, който предостави зала и презентационна техника. Срещата откри инж. Петър Деков, ръководител на проекта и даде думата на г-н Педерсен да представи нагледно в презентации как са приложени мерките за енергоспестяващо осветление в улици и алеи в гр. Осло и околни населени места, както и на спортни обекти и в реновирани хидроцентрали. Той сподели опита на фирмата, която представлява и уточни, че всички демонстрирани в презентациите обекти са дело на неговия екип.

В края на визитата си, г-н Педерсен изрази задоволство, че за напредъка по проекта се публикува актуална информация на специално създадената двуезична интернет страница, поддомейн на съществуващата страница на Община Ловеч -  https://energylight.lovech.bg.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.