Министерството на енергетиката финансира допълнителни два проекта по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

12-08-2021 16:06

С изменение на Програмното споразумение по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" е осигурен допълнителен ресурс по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“. В тази връзка с Решение № E-РД-16-559/09.08.2021 г. на Ръководителя на Програмния оператор са одобрени за финансиране проектите, класирани на първо и втори място в списъка с резервни проектни предложения, а именно:

  1. Проектно предложение BGENERGY-2.001-0028 – „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“ с бенефициент община Шабла
  2. Проектно предложение BGENERGY-2.001-0033 – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“ с бенефициент община Русе

Актуални списъци на одобрени за финансиране проектни предложения, на резервни проектни предложения и на отхвърлени проектни предложения по Процедура BGENERGY-2.001 можете да намерите тук.