„М+С Хидравлик“ въведе нова техника за повишаване на енергийната си ефективност

08-05-2024 15:01

Казанлъшката компания за хидравлично оборудване „М+С Хидравлик“ АД успешно изпълни договора за въвеждане на мерки за подобряване на енергийната си ефективност, подкрепени от безвъзмездната помощ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Продължителността на проекта бе 12 месеца – от м. май 2023 г. до м. май 2024 г. Общата му стойност е 980 860 лв., като бeзвъзмездното финансиране, предоставено от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, възлиза на над 383 000 лв. С реализацията на енергоспестяващите дейности са постигнати няколко важни цели. Заменено е старо енергоемко оборудване със съвременно и енергоефективно. Доставени и въведени в експлоатация са нови камерна машина и камерна пещ за обработка на компоненти. Внедрена е система за мониторинг на енергопотреблението и е монтирана вентилационна система за оползотворяване на отпадната топлина от основното производство.  На заключителното събитие по проекта неговият ръководител Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хидравлик“, изрази удовлетворението си от добре свършената  работа. Той благодари от името на колегите си на страните донори за предоставеното безвъзмездно финансиране и посочи, че благодарение на направените инвестиции дружеството трайно ще намали енергийното си потребление и въглеродните емисии от термичната обработка. Това ще окаже положително въздействие върху икономическия растеж и конкурентоспособността на компанията.  На срещата бяха обсъдени и бъдещи планове за въвеждане на безотпадни и кръгови технологични модели, които да засилят постигнатия ефект от мерките по договора.