Възобновява се възможността за кандидатстване по Схемата за пътувания по ФДО

Националното координационно звено по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм (ФМ на ЕИП и НФМ) възобновява приемането на заявления за кандидатстване по Схемата за подкрепа на пътувания по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г. Насоките за кандидатстване и приложенията към тях са достъпни тук: https://bit.ly/36KDq7j

Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения (ФДО) предоставя възможност за обмен и трансфер на знания, опит и добри практики в програмните области по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г., както и да насърчи сътрудничеството между български организации, и организации в страните – донори и/или международни организации.

Допустими бенефициенти са представители на министерства и други държавни институции, изпълняващи национални политики в програмните области по финансовите механизми, университети и научни организации, местни и регионални власти, публични институции на страните-донори, международни организации, работещи в сферата на програмните области на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.