Националното координационно звено обявява процедура за предварително дефинирана инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“ по Фонда за двустранни отношения

09-04-2019 16:15

Националното координационно звено обявява процедура за предварително дефинирана инициатива „Сътрудничество за достойни условия на труд“ по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 800 000 евро.

Проектът ще се изпълнява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в партньорство с Норвежката инспекция по труда.

Основната цел е насърчаване осигуряването на достойни условия на труд на работниците, лоялна конкуренция между компаниите и устойчива система на заплащане и благосъстояние чрез обмен на информация и добри практики между ИА ГИТ и Норвежката инспекция по труда. Инициативата ще осигури ефективна защита на трудовите права и ще предостави информация на работодателите за изискванията на норвежкото и българското трудово законодателство. Ще бъде разработен инструмент за оценка на риска за нерегламентиран труд, който ще се интегрира към уебсайта на ИА ГИТ.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 08 май 2019 г. до 17:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/en/s/Procedure/Info/75cb7ef2-6fb0-4b92-94a4-49830253834f