Отворена е втора процедура за набиране на проектни предложения по фокусната област „Технологии на благосъстоянието“

22-01-2021 15:22

Втората процедура за набиране на проектни предложения по фокусната област „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на МСП“ е отворена.

Поканата предлага финансиране на проекти, предложени от български предприятия в споменатата област. Очакваният резултат от проектите, предмет на финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусна област „Технологии на благосъстоянието“ под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба.

Целевата група на Програмата са български предприятия от частния сектор (малки и средни предприятия и големи компании).

Програмата се стреми също така да стимулира и развива сътрудничество на проектно ниво между компании / организации от България и Норвегия.

За повече информация, моля посетете Интернет страницата на Програмата .

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/news-list/new-welfare-technology-calls-in-bulgaria/