Стартира проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“

20-01-2020 10:48

На 17.01.2020 г. с посещение на защитени зони „Рибарници Челопечене“ и „Долни Богров – Казичене“, журналисти, доброволци и природозащитници дадоха официален старт на проект „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“, който ще бъде изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), финансиран от Фонд Активни граждани България. По проекта ще бъдат набирани желаещи за участие в първия цикъл обучения, свързани с природозащитното законодателство и гражданското участие. Повече информация за обученията ще бъде публикувана на интернет страницата на БДЗП.

При посещението на защитените зони участниците се убедиха в огромния отпечатък, който действащата в границата на ЗЗ „Рибарници Челопечене“ кариера оставя . Първоначалните местообитания на птиците са променени под натиска на добивната дейност и тежката техника, въпреки че инвеститора създава нови условия за птиците и полага усилия за справяне с проблема. Другата защитена зона – „Долни Богров – Казичене“ е по-запазена в сравнение с първата, но също в околността има действаща кариера, както и нерегламентирано замърсяване.

Активното участие на гражданите в процесите на вземане на решения и издаване на нормативни актове е от голямо значение за опазването на природата в България.

Екипът на БДЗП ще работи целенасочено за въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната, чрез иновативно приложение SmartBirds Pro.