Сравнителен анализ Исландия – България, 2021г. от Фондация "Карин дом"

19-03-2021 17:04

Сравнителният анализ Исландия – България е изготвен от Фондация „Карин дом“ по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“ на "Фонд Активни граждани България".

Целта на анализа е обмен на знания и експертиза с Исландия за разработването на методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, овластяване на родители и други активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето, подпомагане неговото развитие и пилотиране на услуга, която да създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди.

Сравнителен анализ Исландия - България можете да свалите и прочетете.

За повече подробности посетете сайта на Фондация "Карин дом":

https://bit.ly/311gjCJ