Резюме от втората покана за набиране на проектни предложения, малка грантова схема, фокусна област „Иновации за зелена индустрия“

16-07-2021 16:35

Втората покана за набиране на проектни предложения по фокусна област „Иновации за зелена индустрия“ беше затворена на 24 юни 2021 г.

До датата на приключване на поканата бяха получени 49 проектни предложения. Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е приблизително 8 милиона Евро, което е 4,7 пъти повече от наличното финансиране. Получените проектни предложения са от всички 6 NUTS2 региона в България.

Понастоящем Операторът на Фонда извършва проверка за допустимост на кандидатите и административна проверка на всички проектни предложения в съответствие с установените критерии. Всички кандидати ще получат писмена информация относно допустимостта на тяхната кандидатура, както и детайли за по-нататъшния процес.