Проект „EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран по Фонд за младежка заетост на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 –2021

09-12-2019 10:36

Редица изследвания показват силно търсене на квалифициран персонал от ИТ специалисти, а в същото време се наблюдава и висок процент на безработица сред младежите в Европа. Затова и вдъхновен от модела "Обучение по бързо технологични умения", разработен от Световната банка, проект EDIBO използва изцяло новаторски подход, като дава централна роля на нуждите на местните фирми и пазара на труда, за да се улесни намирането на работа на младите хора.Европейският проект EDIBO е насочен към драматичния проблем на младежката безработица и се стреми да насърчи обучението и намирането на работа на младежи до 29 години, както и да отговори на силното търсене на работници в областта на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Продължителност: 36 месеца (01.10.2018- 30.09.2021)
Сума на гранта:  1,4  милиона евро

По-специално, EDIBO е насочен към младите хора на възраст между 25 г. и 29 г., които не учат и не работят и са изложени на риск от социално или трудово изключване (ниски доходи, жени, мигранти, младежи от селските райони).

За тези млади хора, партньорските организации ще сформират "Европейски дигитални обучителни лаборатории" в своята страна. Това са десет седмици интензивни курсове за обучение със силен фокус върху доразвиване на ИКТ уменията на младежите, включително обучение по меки умения (напр. курсове по английски език).
След обучителната фаза, младежите ще имат възможност за стаж, предложен от "фирми-спонсори" на проекта.

До края на 3-те години, EDIBO ще обхване 1050 младежи от 25-29 годишна възраст от уязвимиte групи и най-малко 500 от тях се очаква да получат работа, а 100 младежи да станат самостоятелно заети, благодарение на придобитите знания и умения.

Целеви групи:  Безработни млади хора, жени, МСП, широката общественост
Всички участници в обучителните дейности на EDIBO ще бъдат безработни млади хора от 18 до 29 години, със специален акцент върху възрастовата група 25-29 години. Проектът предвижда да се включат възможно най-много жени в обучителните курсове (поне 35% ).

Роля на Института за младежки инициативи и иновации (ИМИИ):
ИМИИ ще реализира следните дейности в България:
• Обмен на добри практики за младежка заетост с другите партньорски организации
• Анализ на потребностите на целевите групи, участващи в проекта
• Координиране на дигиталния курс на обучение, организиране на класовете и мониторинг на съдържанието и резултатите от обучението
• Търсенето на местни фирми за участие в проекта. Всяка от тях ще подпише „Споразумение за стажуване“
• Семинари и други комуникационни дейности за разпространение на резултатите от проекта

Официален сайт на проекта: www.digitalbootcamps.eu

Видео за проекта: https://youtu.be/KPItHQAERIg