Покана за кандидатстване по малка грантова схема за мерки мерки на програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП

снимка: Иновация Норвегия
снимка: Иновация Норвегия
09-09-2022 14:43

Иновация Норвегия, програмен оператор по програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП, обяви малка грантова схема за кандидатстване с проекти за меки мерки..

Процедурата има за цел да подпомогне мерки, насочени към повишаване на осведомеността, обучения и изграждане на компетентност чрез работа в мрежа по теми като: устойчиви бизнас модели, зелени иновации, кръгова икономика и корпоративна социална отговорност, в рамките на двете фокусни области по програмата „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии за подобряване на благосъстоянието“.

Допустими кандидати са:

  • МСП, така както са определението в Препоръка 2003/361 на ЕС, учредени като юридически лица в България и регистрирани по Търговски закон;
  • Ороганизации с нестопанска цел, учредени като юридически лица в България.

Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Крайният срок за подаване на проектни предложения: 17 ноември 2022, 13:00 ч. български време.

 

Подробна информация за процедурата е публикувана на интернет страницата на програмния оператор: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/calls-for-proposals/17112022-small-grants-scheme-for-soft-measures/?fbclid=IwAR1ytj23DUfT2i9kzn5nC4AbtCuVdWPmKHBbCf-g_sl-3wlC4ybLv0ov0jQ