Какво представлява програма „Енергетика“

22-07-2020 14:39

Финансовият ресурс на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", чиито програмен оператор е Министерството на енергетиката, е в размер на 33 млн. евро. Това е двойно увеличение спрямо предишния програмен период – доказателство за успешната реализация на предвидените мерки и постигането на планираните резултати в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Бенефициенти по програмата са главно държавата и общините. Промишлени предприятия ще могат да кандидатстват по процедурата за енергийна ефективност и оползотворяване на геотермална енергия, а ВиК дружества – по тази за ефективно използване на хидроенергийния потенциал. По програмата се финансират проекти за модернизация на общинска инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност и обучения в тази сфера.

Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България. Така през предходния програмен период 2007 – 2014 г., благодарение на изпълнените мерки за енергийна ефективност са спестени близо 72 хил. тона емисии въглероден диоксид и над 5.6 хил. мегаватчаса енергия на годишна база.

Намаляването на въглеродната интензивност и повишаването на сигурността на доставките продължава да бъде основна цел на програмата и днес. Тя ще бъде постигната чрез повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините, както и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Тези резултати имат важна роля за подобряване енергийната сигурност, опазване на околната среда, както и за създаване на възможности за икономически растеж и работна заетост.