Какво представлява програма „Вътрешни работи“

22-07-2020 14:07

Програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., предоставя финансова помощ по една от приоритетните теми за България – върховенството на закона. Изпълнението на програмата е от изключителна важност за развитието на двустранните отношения между България и Норвегия. Проектите, които ще бъдат подкрепени, са насочени към намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и засилване на двустранното сътрудничество в областта на борбата с всички форми на престъпността, включително организираната престъпност и корупцията. В програмата са отразени теми, които придобиха широко обществено значение през последните години, свързани с подобряването на системата за убежище и миграция и с въвеждането на високи стандарти при работата с уязвими групи. По предложение на норвежката страна са предвидени мерки, насочени към подобряване на ситуацията на гражданите в уязвимо положение от ромски произход чрез одобряване на координацията и диалога между полицията и  ромските общности и подкрепа на принципа за полиция в близост до обществото.

Програма „Вътрешни работи“ представлява продължение на съвместните усилия и надграждане на постигнатия напредък в сближаването и взаимното разбирателство между българските и норвежките власти в областта на сигурността. През изминалия програмен период бе натрупан значителен опит в изпълнението на съвместни проекти по Норвежкия финансов механизъм, като тогава размерът на финансовата помощ беше 8 милиона евро. В настоящия програмен период сферата на сигурността в България може да разчита на подкрепа от 21,5 милиона евро, което позволява значително разширяване на обхвата на финансираните дейности и постигане на ефективни и работещи модели за справяне с предизвикателствата в областта на вътрешните работи.

Конкретни бенефициенти по програмата са структури на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците, Международната организация по миграция и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Към момента 9 от 14 предварително дефинирани проекта, включени в програмата, са в процес на изпълнение. В края на 2020 г. се предвижда обявяване на процедура за набиране на проектни предложения за подкрепа на доброволното връщане на граждани на трети страни и реинтеграционна помощ. Проектите ще се изпълняват до 30 април 2024 година.